Μονοκατοικία Φλόγητα Χαλκιδική

μελέτη από την ICON ARCHITECTURE